Middelburg Dronk

De Hoge Deur

Mco-1933-12-11-001.jpg
Algemeen
Soort Herberg
Eigenaar C. Wisse
Adres Markt K 3
Links
Tijdlijn
Periode 1550-1560
Opvolger(s) L'Union
Gebied
Zie ook Markt

Een herberg die in de tweede helft van de 16de eeuw was gevestigd aan de Middelburgse Markt - De Hoge Deur was een voorloper van L'Union en later De Eendracht.

Geschiedenis

1556
C. Wisse

In 1556 heeft Clara uyt den hoogedeure een herberg aan de Markt te Middelburg; zo meldt bijgaand artikel uit de Middelburgsche Courant van 12 november 1933. Bij De Florentijnsche Lelie staat vermeld dat De Hoge Deur een logement in Middelburg was - vandaar Clara uyt den hoogedeure. Het is vooralsnog onbekend hoe lang Clara de herberg bestierde.

"Voor dat de huizing die thans het Heeren logement is tot dat gebruik bekwaam gemaakt en geschikt was plagt de Admiraal van Zeeland deze te bewoonen en werden te dier tyd de Buken leden gehuisvest in t Huis de Hooge Deure op de Groóte Markt tot in t jaar 1653, wanneer zy in het Logement zyn overgegaan. Het zelve heeft Vrydom van s Lands Import van twaalf Oxhoofden Wyn en vier en twintig Tonnen Bier ook een toeleg van Turf en Kaarssen In het zelve mag niemand dan alleen de Afgezondenen der genoemde Steden logeren."

1576
Adriaen Verpuyst

In het Kohier 100ste penning huizen en erven Middelburg van 1576 staat Adriaen Verpuyst vermeld als eigenaar van De Hochdeure - hij moet 9 pond Vlaams betalen.

1651
Pieter Beliaert

De stadsrekening van Middelburg uit 6151 meldt het volgende: "Voor verteering van den secretaris vann dien hertog werd 22 pond Vlaams betaald aan Pieter Beliaert, waard in de herberg de hooge deure." - wellicht was Franciscus Beljaert (zeeuwengezocht [1]) zijn zoon.

Foto's


Naamgeving

Wellicht had de herberg een hoge deur, maar de naam zou echter wel een verklaring kunnen zijn waarom De Eendracht later in de volksmond de Hooge werd genoemd. De zaak werd ook Hoochdeure genoemd. Het is ook bekend dat een Zeeuws regentengeslacht al vanaf de 14e eeuw de naam Hoogedeure droeg, het zou dus ook een verwijzing naar een oude eigenaar kunnen zijn.

Bijzonderheden

  • In deze herberg aten de schepenen van Middelburg sinds 1556 hun maaltijden na een capitale executie (doodstraf). In 1564 verklaart de voormalige waardin van de Hoochdeure, Clara Wisse, dat de rentmeester-generaal van Zeeland Bewesterschelde die maaltijden altijd heeft betaald. De letterlijke tekst: "1564 April 29 Clara Wisse, voormaals waardin in de Hoochdeure te Middelburch, verklaart, dat Jeronimus Zandelin, ridder, heer van Herenthout, rentmeester-generaal van Zeellandt Bewester Scelt, de maaltijden, die hij aan de schepenen van Middelburch bij eene capitale executie plag te geven, sinds het jaar 1556 ten haren huize heeft gegeven en die altijd heeft betaald. Oorspr. op papier (Inv. nr. 293). Met de handteekening van Adolf Blanckaert, griffier der hooge vierschaar van Zeelandt."
  • De stadsrekening van 1645 vermeldt dat de aartsbisschop van Ierland voor rekening van de stad in de Hooge deure logeerde de kosten waren 11 pond Vlaams 6 schellingen en 8 penningen.
  • Een werk van Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uit 1894 vermeldt dat Hoochdeure "het op een na laatste huis bij de Gortstraat was" en dat het later ook 'het Statenhuis' werd genoemd. Er werden regelmatig bijeenkomsten in dit huis gehouden.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Markt K 3 Middelburg

Externe links

Bronnen