Middelburg Dronk

Nadorst


Nadorst
Locatie Nadorstweg
Periode 1670-1680
Eigenaar J.C. Cats


Vermelding Herberg De Nadorst.JPG

Beschrijving

Herberg annex 'Bierkroeg' die in ieder geval tussen 1672 en 1780 was gelegen in de omgeving van de Nadorstweg (tot de jaren dertig 'Nadorst' geheten).

Foto's


Geschiedenis

Uit Biographisch woordenboek der Nederlanden 1858 (Google Books):BRANDE (Mr. Filips Var Der), zoon van Mr. Filips van den Brande en van Catharina Veth, geboren te Rotterdam, had in 1672 veel van het gemeen te lijden. Destijda loch bevond zieh bijna geheel Zeeland in rep en roer, door de vrees dat de Franschen eene landing in dat gewest moglen ondernemen. Zoo als het doorgaans in onsluimige lijden van oorlog en beroerti'n gaat, werden vele Regenten heschuldigd als met den vijand te heulen. Van den Brande deelde in mime male in die verdenking en had zieh inzonderlieid den haat van de te hoop geloopen Walchersche boeren op den hals gehaald, doordien deze aan van denBrande de schuld toeschreven, dat het wachtwoord, sedert eenige dagen, hun naar gewoonte niet gegeven was. Hij werd door eenige wijven uit zijn huis gehaald, en door de Burgers naar het sladhuis gebragt. De Boeren, die hem den verrader noemden, dit ont waar geworden zijnde, Irokken derwaarts. Bij hunne komst vertoonde hij zieh, benevens den Baljuw, aan de puije van het Raadhuis. De muitende hoop, geen gehoor aan de redenen van den Baljuw govende, drong, in weerwil van de burgerij, die de wacht voor het sladhuis hield, door, en haalde van den Brande gewapenderhand naar beneden. Slepcnde en slaande voerde men hem, benevens zijne Raadsvi ¡enden , de Burgemeesler Le Sage, ßrouwer, Vrij bergen, den Pensionaris en den Secrelaris R eigersbergen , tot buiten depoort, in eene bierkroeg bekend onder den naam van Nadorst. Toen zond men om Gemagtigden uit de Burgerij, ten einde, nevens lien, de gevangencn te onderzoeken; dit geschiedde op eene ruwe en onbehoorlijke wijze en zeker zou het leven van die mannen groot gevaar bebben geloopen, had niet de Heer van Odijke, door het uitdeelen van eenige penningen onder den dronken hoop, de gemoederen eenigzins tot bedaren gebragt ; zoodat men toeatond, dat de gevangenen binnen de stad in verzekerde bewaring werden gebragt, vanwaar zij daarna onder borgtogt ontslagen werden. De oprocrigen lieten zieh echter niet bevredigen, voor dat Pring Willem III eenige verandering in de Regering gemaakt had, waardoor velen, onder anderen ook van den Brande, ait het Bewind gerenkte (1).

In de stadsrekening van 1762 staat dat aan Jan Cornelis Cats 17 pond Vlaams, 2 schellingen en 6 penningen werd betaald over soo veele 't synen huyse is verteert ende ontramponeert ten tyde als wanneer de boeren eenigte van mijnheeren van Middelburg aldaer hadden gebracht en in bewaringe hadden genomen op den 20 Julij 1672.

De site zeeuwengezocht geeft aan dat Cornelis van Balkom in 1760 de herberg Nadorst verkoopt aan Casper Hendriks (zeeuwengezocht [1]) voor 350 pond Vlaams. In 1763 verkoopt Lieven Liets de herberg aan F. de Veij voor 500 pond Vlaams (zeeuwengezocht [2]). Zeeuwengezocht meldt een jaar later dat Anna Verschoore de herberg heeft verkocht aan Pieter Aubrij voor 350 pond Vlaams(zeeuwengezocht [3]), die hem op zijn beurt (samen met zijn broer Paul) een jaar later voor 325 pond Vlaams verkoopt aan Aart Bouwens ([4]).

Naamgeving

De herberg stond aan de Nadorstweg.

Eigenaars

  • J.C. Cats 1672
  • C. van Balkom 1760
  • C. Hendriks 1760
  • L. Liets 1763
  • F. de Veij 1763
  • A. Verschoore 1764
  • P. Aubrij 1764-1765
  • A. Bouwens 1765

Bijzonderheden

Een artikel in de Middelburgsche Courant van 15 juni 1937 handelt over de zogenaamde Boeren- en overheidskrijg uit 1672. In genoemd artikel wordt herberg de Nadorst van het vreemde voorvoegsel Metadipsa voorzien. Wellicht was dit een bijnaam. Henk Lensen merkt op: Metadipsa is een vergrieksing is van het woord Nadorst; meta = na; dipsa = dorst.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Externe links

Bronnen