Middelburg Dronk

Het Schild van Vrankryk

 

Het Schild van Vrankryk

Bellinkstraat 15
Middelburg

 

Een herberg die van ca. 1600 tot ca. 1750 was gevestigd in de Bellinkstraat te Middelburg.

Geschiedenis

1699
Francois Saffer

In een advertentie uit de Oprechte Haerlemsche Courant 18 september 1714 meldt Francois Saffer, wonend op de Koren-Dijck, dat de van outs vermaerde Herberg en Ordinaris, genaemt het Fransse Schilt, staende in de Belling-Straet te huur of te koop is - Saffer overlijdt, adres Korendijk, op 1 september 1721 (zeeuwengezocht [1]).

1715
Herman Bisschop

Verschillende advertenties uit de Amsterdamse Courant aan het begin van de 18de eeuw maken melding van herberg Het Schild van Vrankryk. In een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 18 april 1715 meldt Herman Bisschop dat hij van Schuttershof de Hand-Boog vertrekt naar Het Schild van Vrankryk - alle Heeren en Koopluyden zijn welkom - wellicht volgde hij zijn zieke vader of broer op, want Henderick Biscop, adres Bellinkstraat, overlijdt op 28 augustus 1715 (zeeuwengezocht [2]). Het boek Lorrendrayen op Africa van Ruud Paesie situeert op pagina 259 de herberg in de Bellinkstraat en geeft aan dat hier veilingen werden gehouden - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Schild van Vrankryk/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

  • 1.153 Verklaring Cornelis Jans Doensz

Is gecompareerd Cornelis Jans Doensz. oudt ontrent 39 jaeren, wonende in den ronden polder onder die prochie van der Nisse ende heeft verclaert ten ernsten versoecke van Adriaen Cornelisz Leijsz wonachtich in Baerlandt, warachtich te zijne dat hij comparant op den Witten donderdagh laetstleden dwelck was op den 4 aprilis 1602 daerbij ende mede geweest es ter herberghen genaemt den schilt van Vranckrijck in de bellinghstraete binnen Middelburgh, daer onder anderen waeren twee bootsgesellen daervan den eenen was geweest cuijper op het schip van D. de Moucheron, welcke alsdoen onlancx alhier ingecomen was van West Indien, d’welcke twee bootsgesellen aldaer wel ernstelijck verhaelden dat zijluijden zijnde int voorseide schip ligghende voor cascalaix bij Spaengnien, gehoordt ende gesien hebben dat hunnen Capiteijn geboodt Pauwels Jansz Nissepadt, in der Goes, (dwelcken den eenen bootsgeselle zeijde zijn camerade te zijn) ende noch eenen Aerent van Middelburgh ooc bootsgesellen op zelve schip, te ghaen op een Spaensche barcque (die zijluijden aldaer ingenomen hadden) om die aen ’t voorseijde schips boordt te brenghen, dan dat die spaengiaerts die beneden daerinne gevanghen waren den voornoemden Pauwels ende Aerent geweldigh zijn geworden ende de zelve overboordt in zee hebben geworpen, daer zijlieden verdroncken zijn. Verclaerende die voorseide twee bootsgesellen t’selve geschiet te zijne ontrent den 23 febr. 1601, Ende dat zijluijden hunne voornoemde maets (overmits den windt) niet en consten te hulpe comen. Ende want recht etc. Ter presentie van Hubrecht Janssz stadtbode ende Adriaen Cornelisz Ghentman inwoonders van Goes, maart 1603.

Volgens M Fokker, Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg, stond het huis Het Fransche Schilt in de Bellinckstraat G 170, naast het huis De Reus Goliath.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

  • De herberg adverteerde, in dezelfde periode, afwisselend als Het Fransse Schilt en Het Schild van Vrankryk.
  • Er werden ook veilingen gehouden in de Middelburgse herbergen Het Hof van Bourgondien, Het Wijnkopershuis en De Goude Leeuw - zie vanaf pagina 399 in bijlage XI, Veilingen van Afrikaanse- en Amerikaanse producten, van Lorrendrayen op Africa.
  • De foto rechtsboven, Het Franse schilt, is van het pand Bellinkstraat 15 - op nummer 17 zat Het Royaal Koffijhuis.
  • Aan Molstraat 5 in Middelburg bevindt zich ook een pand met de naam "Het Franse Schilt"

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen